Miljødirektoratet foreslår økt produsent-ansvar blant 7 tiltak mot marin forsøpling

PUBLISERT: 14 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar

Økt produsentansvar for emballasje er blant sju tiltak Miljødirektoratet foreslår for å få bukt med forsøplingen av kysten og havet vårt. 

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet vurdere de mest effektive nasjonale tiltakene mot et stadig større problem.

Blir værende i miljøet
Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall som er et estetisk problem og kan skade dyr og mennesker. Plast utgjør den største andelen av alt marint avfall og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år.

I Norge er plastavfall fra fiskerisektoren og forbrukere de viktigste kildene.

– Som med all annen forurensing er det viktigst å begrense at marin forsøpling oppstår. Likevel er det også nødvendig å rydde noe av den marine forsøplingen som allerede finnes, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet har listet opp de sju nasjonale tiltakene vi mener vil være mest effektive for å forebygge marin forsøpling fra Norge.

1. Produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen:
Miljødirektoratet foreslår å utrede og innføre en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når de har blitt avfall.

Det vil eksempelvis si at selgere av fiskegarn plikter å ta imot garnet når det kasseres.

– Vi har gode erfaringer med produsentansvarsordninger i Norge. Et av målene er at dette får produsentene til å lage utstyret på en måte som hindrer at det mistes eller kommer på avveie, sier Ellen Hambro.

2. Gratis levering av marint avfall for fiskere:
Miljødirektoratet foreslår å utrede muligheten for at fiskere og andre kan levere marint avfall i havn uten merkostnad.

– Fiskefartøy betaler ikke havnegebyr i dag, derfor må de betale for å levere avfall de fisker opp fra havet. For å hindre at avfallet kastes tilbake til havet, bør vi ha en ordning der det ikke koster noe ekstra å levere det i havn, sier Hambro.

3. Utvidet produsentansvaret for emballasje:
Produsenter og importører får medansvar for å finansiere opprydding av forsøpling av emballasje og hindre at det oppstår.

4. Videreføre tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling.

5. Styrke samarbeidet mellom Miljødirektoratet og andre myndigheter på marin forsøpling.
Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har alle en rolle i arbeidet, og andre offentlige etater kan også være aktuelle.

6. La kommunene vedta bot i forsøplingssaker:
Miljødirektoratet har foreslått en endring av forurensningsloven som gjør det mulig å ilegge overtredelsesgebyr.

– Et sånt gebyr kan være et effektivt virkemiddel for kommunene for å følge opp ulovlig forsøpling, sier Ellen Hambro.

7. Styrke forskning og overvåking på marin forsøpling for få bedre kunnskap om kilder, omfang og effekter av marin forsøpling og for å finne gode løsninger.

– Samtidig er det viktig å få fram at marin forsøpling er et globalt problem og at mange tiltak og virkemidler bør utformes på internasjonalt plan for å gi effekt. Internasjonalt samarbeid er svært viktig for å få løst problemet, sier Ellen Hambro.

Tiltak mot mikroplast er ikke vurdert i denne omgang, fordi Miljødirektoratet skal svare på et eget oppdrag om dette i løpet av året. Noen av de tiltakene vi foreslår vil likevel føre til en reduksjon av både marin forsøpling og mikroplast.

 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx